Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków Użytkowania ("Warunki", "Warunki Użytkowania") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://www.libertycafe.pl ("Serwis") obsługiwanej przez Liberty ("my", "my" lub "nasz").

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane przyjęciem i przestrzeganiem przez Ciebie niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp do Usługi lub korzystają z niej.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Warunków, może nie uzyskać dostępu do Usługi.

Konta

Tworząc konto u nas, użytkownik musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne w każdym momencie. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem Twojego konta w naszym Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Serwisu oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane na podstawie jego hasła, niezależnie od tego, czy jest to hasło w naszym Serwisie, czy w serwisie strony trzeciej.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego użycia swojego konta

Własność intelektualna

Serwis oraz jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością firmy Liberty i jej licencjodawców

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Liberty

Firma Liberty nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Liberty nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych przez użytkownika witryn i usług internetowych stron trzecich.

Wypowiedzenie umowy

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli użytkownik naruszy Warunki.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, zastrzeżenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności, obowiązują po rozwiązaniu Umowy

Możemy niezwłocznie, bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, zlikwidować lub zawiesić konto użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, jeśli użytkownik naruszy Warunki

Po rozwiązaniu konta, prawo użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast wstrzymane. Jeśli użytkownik chce usunąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu Umowy, w tym, bez ograniczeń, postanowienia dotyczące własności, zastrzeżenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności, obowiązują po rozwiązaniu Umowy

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa jest świadczona na zasadzie "JAK JEST" i "JAK DOSTĘPNE". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu realizacji.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jego normy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uznawane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze porozumienia między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zanim nowe warunki wejdą w życie. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, prosimy o zaprzestanie korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Liberty

ul. Zwierzyniecka 27,
31-105 Krak

Telefon +48 500 893 570
E-mail liberty@libertycafe.pl

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek

  08.00 - 17.00

 • Wtorek

  08.00 - 17.00

 • Środa

  08.00 - 17.00

 • Czwartek

  08.00 - 22.00

 • Piątek

  08.00 - 22.00

 • Sobota

  08.00 - 22.00

 • Niedziela

  08.00 - 19.00

Liberty - Painting by English Artist - Mark Curryer
Prawo autorskie - 2021 Liberty | Wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności | Zasady i warunki
Podążaj za nami